Skriv ut

SECNET

Skriven av 3_43 (Alf Lundström) on .

SECNET bildades 1995 och hade sitt första årsmöte 1996.

Föreningen är en oberoende ideell förening för säkerhetschefer och säkerhetssamordnare diplomerade eller certifierade vid Företagsuniversitetets utbildningar.

I föreningen/nätverket finns medlemmar från alla samhällsområden och företagstyper i Sverige.

Föreningen har som mål:
- att vidmakthålla och öka kompetensen hos medlemmarna
- att verka för utveckling av utbildning inom säkerhetsområdet
- att medlemmarna oberoende av anställningsförhållande stöttar varandra i säkerhetsfrågor.

SECNET leds av en styrelse som väljs av föreningens medlemmar vid årsstämman.

Styrelsens uppgifter är:

- att verka för föreningens ändamål
- att verkställa av årsstämman fattade beslut
- att omhänderta föreningens ekonomi och bokföring
- att upprätta och revidera styrdokument för föreningens verksamhet och styrelsens arbete
- att upprätta förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt framlägga dessa vid föreningens årsstämma
- att verkställa övriga åligganden enligt föreningens stadgar

Antalet medlemmar december 2016 är ca 270 varav 14% är kvinnor.

SECNET har genomfört fr o m 2004 en nätverksresa i samband med årsstämman. Fr o m 2017 byter nätverksresan namn till SECNET's Säkerhetskonferens. Fortsättningsvis kommer den att genomföras under torsdag & fredag vecka 11. Detta för att underlätta din planering.

Ambitionen är även att genomföra tre nätverksträffar under året. Nätverksträffarna genomförs som frukostmöten eller under sen eftermiddag och kväll, innehåller föreläsningar inom aktuella ämnen och områden för säkerhetsarbetet samt möjlighet till diskussioner, erfarenhetsutbyte och problemlösningar mellan de medlemmar som deltager.

Medlemmarna bidrar till mycket stor del med sitt kunnande vid våra nätverksträffar.

Medlemsavgiften för 2018 är 250:- kr. (Det är vanligt att det företag man är anställd vid betalar medlemsavgifter till denna typ av nätverk).