Skriv ut

Secnet's Värdegrunder

Skriven av 3_43 (Alf Lundström) on .


Våra värdegrunder avspeglar den vilja och avsikt som föreningens medlemmar
har på sin yrkesroll och som medlem i föreningen.

Dessa är Professionalism, Delaktighet och Kompetens.

Professionalism
- avser de förväntningar som föreningen SECNET har på individen i sin yrkesroll
vilket innebär att vara ett Föredöme med Ansvar och Integritet.

  • Föredöme innebär att med skickligt ledarskap och eget agerande utifrån interna och externa normer vara ett föredöme för andra.
  • Ansvar innebär att självständigt eller i samverkan medvetet agera samt att vara beredd på att ta konsekvenser av sitt handlande.
  • Integritet innebär, utifrån SECNET's värdegrunder, att respektera medmänniskans olikheter såsom kultur, religion, kön och sexuell läggning. Integritet innebär vidare att inte på något sätt kränka enskilde, grupp, och/eller tillhörighet.

Delaktighet
- avser den enskilde medlemmens bidrag till att utveckla professionen.
Detta uppnås genom Engagemang, Initiativ och Samverkan.

  • Engagemang innebär att aktivt delta och utveckla rollen som säkerhetschef.
  • Initiativ innebär att självständigt medverka till förändringsarbete i en tidsanda som avspeglar samhället i stort.
  • Samverkan innebär att genom kommunikation uppnå intressegemenskap och utveckling genom utbyte av erfarenhet.

Kompetens
- avser föreningens förväntningar på de individuella kvalitéerna som svarar upp
till en diplomerad säkerhetschef, såsom Kunskap, Kvalité och Utveckling.

  • Kunskap innebär att förfoga över rätt och riktig information samt hålla sig ajour med utvecklingen i samhället.
  • Kvalité innebär att använda sina kunskaper omdömesgillt och med handlingskraft bidra till framtida utmaningar och mål.
  • Utveckling innebär att alltid se nya möjligheter och medverka till kontinuerliga förbättringar.


Upprättad 2007
Reviderad och fastställd vid årsmötet 2011